روز نی‌انبان

  1. رویداد
  2. روز نی‌انبان

بگ پایپ “bagpipe” یا نمونه ایرانی آن که در جنوب ایران رواج دارد “نی‌انبان” یکی از انواع سازهای بادی است که به عنوان ساز سنتی اسکاتلند شناخته می‌شود. روز 10 مارس با حمایت انجمن نوازندگان این ساز با هدف شناساندن بیش از 130 نوع این ساز و تشویق مردم به نواختن آن، به عنوان روز بگ پایپ یا نی‌انبان نام‌گذاری شده است. موسیقی یکی از برجسته‌ترین اشکال میراث فرهنگی است.

گفته می‌شود که شنوندگان این ساز یا کاملا عاشق آن هستند و یا از صدای آن نفرت دارند. به بهانه این روز به نوای این ساز گوش دهید و بگویید که شما جزو کدام دسته هستید؟

دریاچه جوان
پایان سرایش شاهنامه
فهرست
×