پایان سرایش شاهنامه

  1. رویداد
  2. پایان سرایش شاهنامه

شاهنامه فردوسی یکی از آثار حماسی و شاهکار ایرانی است. فردوسی این اثر را طی سی سال سرود و تاریخ اساطیری ایران را در آن شرح داد. بر اساس ابیات پایانی شاهنامه، روایت است که فردوسی این اثر را در 25م اسفندماه به پایان رسانده است.

سرآمد کنون قصه‌ی یزدگرد       به ماه سفندارمذ روز اِرد

ز هجرت شده پنج هشتادبار       به نام جهان داور کردگار

بر اساس تقویم باستانی ایران که هر روز دارای نام بوده است، روز 25م هر ماه اِرد نام داشته، که بر اساس تقویم شمسی برابر با 20 اسفند است. البته در تقویم شمسی نیز مکررا به 25 اسفند به عنوان روز پایان سرایش شاهنامه اشاره می‌شود.

روز نی‌انبان
روز بوشهر
فهرست
×